Stručni tim

Stručni rad u Centru, u prvom redu, podrazumeva saradnju i zajednički rad defektologa i stručnih saradnika na rešavanju problema i unapređenju rada sa korisnicima. Radi efikasnijeg rada stručni tim funkcioniše na više nivoa, a u skladu sa problematikom koja se rešava:

Stručni tim organizacione jedinice – čine ga rukovodilac OJ (predsednik tima), grupni defektolog, stručni saradnici (psiholog, logoped, socijalni radnik), medicinska sestra, po mogućnosti lekar. Ovaj tim je, ujedno i komisija za prijem, premeštaj i otpust korisnika u OJ.

Stručno veće organizacione jedinice – čine ga rukovodilac, defektolozi-voditelji grupa, stručni saradnici i ostali, po potrebi.

Stručni tim Centra – čine ga koordinator stručnog rada, neuropsihijatar, defektolog, psiholog i socijalni radnik.

Stručni kolegijum Centra – čine ga direktor Centra, pomoćnik direktora, koordinator stručnog rada, predsednici timova OJ, neuropsihijatar.

Za obavljanje posebnih zadataka i stručnih poslova na nivou Centra, formiraju se posebni timovi stručnih radnika, prema potrebi. U skladu sa problematikom, u rad tima se uključuju i radni terapeuti i medicinsko osoblje. Na poslovima sručnog rada, u Centru je zaposleno 25 stručnih saradnika – osam psihologa, sedam logopeda, sedam socijalnih radnika jedan lekar opšte prakse, jedan neuropsihijatar i koordinator.

Stručni rad u Centru ima za cilj:

  • Unapređenje rada sa korisnicima
  • Učešće u rešavanju problema vezanih za zdravstvena i afektivna stanja korisnika
  • Koordinaciju rada i učešće u radu stručnih timova u organizacionim jedinicama
  • Rad na implementaciji standarda usluga u dnevnim boravcima i stacionarnim jedinicama
  • Praćenje stručne literature, saradnju sa stručnim, naučnim i obrazovnim institucijama
  • Učešće na seminarima i stručnim skupovima
  • Izrada projekata i učešće na konkursima za projekte
  • Rad na izradi strategije Centra

KOORDINATOR STRUČNOG RADA:

Dr Milica Jačevski, lekar
e-mail: m.vukovic@centarbgd.org.rs