Stručni tim

Koordinator stručnog rada:

Dr Milica Jačevski, lekar
e-mail: m.vukovic@centarbgd.org.rs

Stručni rad u Centru ima za cilj:

  • Unapređenje rada sa korisnicima
  • Učešće u rešavanju problema vezanih za zdravstvena i afektivna stanja korisnika
  • Koordinaciju rada i učešće u radu stručnih timova u organizacionim jedinicama
  • Rad na implementaciji standarda usluga u dnevnim boravcima i stacionarnim jedinicama
  • Praćenje stručne literature, saradnju sa stručnim, naučnim i obrazovnim institucijama
  • Učešće na seminarima i stručnim skupovima
  • Izrada projekata i učešće na konkursima za projekte

Stručni rad u Centru, u prvom redu, podrazumeva saradnju i zajednički rad defektologa i stručnih saradnika na rešavanju problema i unapređenju rada sa korisnicima. Radi efikasnijeg rada stručni tim funkcioniše na više nivoa, a u skladu sa problematikom koja se rešava.