Dnevni boravak u Obrenovcu

Dnevni boravak u Obrenovcu

Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Obrenovcu je nastao kao potreba da se reše problemi dnevnog zbrinjavanja ove populacije na području teritorije opštine Obrenovac.

Ustanova je počela sa radom oktobra 1994. godine. Osnivač je grad Beograd a u nadležnosti je gradskog Sekretarijata za socijlnu zaštitu.

Površina boravka je 270m² i obuhvata trpezariju, kuhinju, 4 boravka, salu za fizičko, kabinet za stručni tim, ambulantu, zbornicu, kancelariju i pomoćne prostorije. Kapacitet boravka je 30 korisnika koji su dnevno zbrinuti radnim danima od 06 do 18 časova.

Pravo na prijem imaju korisnici do 30 godine starosti. Zbog potreba lokalne zajednice u Ustanovu se pored dece i omladine sa mentalnom ometenošću primaju i korisnici sa cerebralnom paralizom u čijoj kliničkoj slici ima elemenata psihoze i autizma i višestruko ometene osobe. Korisnicima usluge pruža stručno osposobljen i kvalifikovan kadar: defektolozi, psiholog, logoped, socijalni radnik, radni terapeuti, medicinske sestre i negovateljice.

Program ustanove sprovode 4 defektologa, 4 radna terapeuta, medicinska sestra na preventivnoj zaštiti, 6 negovateljica. Dva puta nedeljno, stručni saradnici se uključuju u programske sadržaje. Pored zaposlenih koji su u neposrednom radu sa korsnicima za funkcionisanje boravka potrebna je i tehnička služba koju čine servirka, spremačica, vozač i domar.

Najveći broj korisnika za dolazak u boravak koristi organizovani prevoz kombjem Centra. Realizuje se sa pet jutarnjih i isto toliko popodnevnih linija uz stalnu pratnju negovateljice. Dnevno se prelazi oko 280km da bi se korsnici dovezli do boravka i vratili kući.

U toku dana u boravku korisnici imaju 3 obroka: doručak, ručak i užinu.