Домски смештај

Услуга је намењена корисницима са пребивалиштем на територији републике Србије.

Како остварити право на услугу Центра – Домски смештај:

Захтев за остваривање права на коришћење одређене услуге, подноси родитељ/законски заступник корисника надлежном Центру за социјални рад. На основу поднетог захтева, који Центар за социјални рад са неопходном документацијом упути Центру, организује се Комисија за пријем. Комисија кроз непосредни разговор са корисником и/или законским заступником, доноси одлуку о пријему корисника или стављању захтева на листу чекања.

1. Пријем

По доношењу одлуке о пријему, а пре почетка коришћења услуге, корисник и/или родитељ/законски заступник добијају информацију о активностима које пружалац услуге организује и упознају се са кућним редом.
Након  пријема  корисника у дом спроводе се стручни поступци процене, одређивање степена потребне подршке и израђује се индивидуални план услге.

2. Листа чекања

Када је попуњен капацитет установе, одлука Комисије за пријем је да се захтев ставља на листу чекања.