Ustanova za decu i mlade – Stacionar

Ustanova za decu i mlade - Stacionar

Na uslugu domskog smeštaja primaju se korisnici sa teritorije Republike Srbije.

Usluge domskog smeštaja pružaju se deci, mladima i odraslim licima sa intelektualnim teškoćama, višestrukom ometenošću i autuzmom, koja imaju potrebu za intenzivnim i celodnevnim nadzorom, negom i podrškom tokom 24 sata.

Prijem korisnika vrši se na osnovu pisanog zahteva, koji upućuje Centar za socijalni rad.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i neposrednog razgovora sa korisnikom, ili zakonskim zastupnikom, organizuje se  Komisija za prijem, premeštaj i otpust korisnika na kojoj se donosi odluka o prijemu korisnika ili o stavljanju zahteva na listu čekanja.

 

Prioriteti prijema korisnika primenjuju se u sitaciji kada se u toku pružanja usluge identifikuje veći broj korisnika nego što je kapacitet pružaoca usluge i kada se formira lista čekanja.

 

Nakon  prijema  korisnika sprovode se stručni postupci procene, određivanje stepena potrebne podrške i izrađuje se individualni plan usluge.