Ustanova “Predah”

Ustanova "Predah"

Na predah uslugu primaju se isključivo korisnici sa prebivalištem na području grada Beograda.

Usluga predah smeštaja pruža se deci, mladima i odraslima sa intelektualnim teškoćama i autizmom, višestrukim smetnjama u razvoju, senzornim i fizičkim invaliditetom.

Pravo na uslugu predah ostvaruje se obraćanjem roditelja/zakonskog zastupnika nadležnom Centru za socijalni rad. Prijem korisnika vrši se na osnovu pisanog zahteva, koji upućuje Centar za socijalni rad.

Prijem se realizuje svakim radnim danom, otpust korisnika se realizuje svakim radnim danom i vikendom.

Roditelji su u obavezi da prilikom prijema korisnika na korišćenje predah usluge donesu potvrdu lekara da  korisnik može boraviti u kolektivu, fotografiju i zdravstvenu knjižicu.

Usluga predah smeštaja se pruža najduže 45 dana u toku kalendarske godine, od čega maksimalno 20 dana u kontinuitetu.

Pre početka korišćenja usluge, korisnik ili zakonski zastupnik dobijaju informaciju o aktivnostima koje pružalac usluge organizuje i upoznaje se sa kućnim redom.

Predah usluga je kratkoročni i povremeni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako korisniku tako i porodici, u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

Aktivnosti se realizuju u skladu sa individualnim planom usluge i podrazumevaju učešće u osmišljenim i planiranim aktivnostima:

  • Senzorna soba
  • Sala za rekreaciju
  • Radionica domaćinstva
  • Keramička radionica
  • Kreativna radionica

Uslugom je obezbeđen stručni rad, preventivna zdravstvena zaštita, nega i ishrana.

Smeštaj korisnika obezbeđuje se u stanovima različite strukture (jednosobni, dvosobni i četvorosobni), sve sobe su jednokrevetne ili dvokrevetne. Objekat je pristupačan za kretanje korisnika sa invalidskim kolicima i uz druga pomagala. Takođe, na raspolaganju su stanovi koji su u skladu sa tehničkim standardima  pristupačnosti za osobe u invalidskim kolicima.