Установа „Предах“

Установа "Предах"

Предах услуга је краткорочни и повремени смештај особа са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како кориснику тако и породици у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота.

Услуга предах смештаја се пружа 45 дана у току календарске године, од чега максимално 20 дана у континуитету.

Услуга се реализује кроз осмишљене програмске активности, а у складу са узрастом корисника, њиховим способностима, интересовањима и потребама.

На услугу предах примају се искључиво корисници са пребивалиштем на подручју града Београда.

Услуга предах смештаја пружа се деци, младима, одраслим и старим лицима са интелектуалним тешкоћама, вишестуком ометеношћу и аутизмом, физичким и сензорним инавлидитетом, узраста од 5 до 26 година за децу и младе, односно од 27 до 65 година за одрасла и стара лица.

Право на услугу остварује се обраћањем родитеља/законског заступника надлежном одељењу Градског центра за социјални рад

Радно време предах услуге је 24 сата.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, услуга предах је бесплатна.