Dnevni boravak na Čukarici

Dnevni boravak na Čukarici

U skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite, 08.05.2008. godine otvoren je Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju Čukarica, kao sastavna organizaciona jedinica Centra. Inicijativu za otvaranje je pokrenulo Udruženje roditelja Čukarice, uz punu saradnju i razumevanje Opštine Čukarica. Osnivač je Grad Beograd – Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu. Dnevni boravak Čukarica je zvanično počeo sa radom 11.08.2008. godine.

Usluga Dnevnog boravka podrazumeva dnevno zbrinjavanje korisnika pet dana u nedelji u periodu od 06:00-18:00 časova, organizovani prevoz korisnika od prebivališta do boravka i nazad, preventivnu zdravstvenu zaštitu, radno okupacione i fizičke aktivnosti kao i stručni rad (stručnih radnika i stručnih saradnika) sa korisnicima prilagođen njihovim ličnim potrebama i afinitetima a koji ima za cilj podizanje nivoa svakodnevnog funkcionisanja korisnika do maksimuma u skladu sa ličnim potencijalima. Opšti cilj je kvalitetnija integracija osoba ometenih u intelektualnom razvoju u širu socijalnu sredinu i prihvatanje istih kao ravnopravnih članova društva.

Kapacitet Dnevnog boravka Čukarica je 27 korisnika, a trenutno pruža uslugu za njih 38, raspoređenih u četiri grupe. U radu sa korisnicima angažovani su: 4 defektologa, 6 radnih terapeuta, 3 negovatelja, 1 medicinska sestra a prema rasporedu i po potrebi psiholog, logoped i socijalni radnik.

Postojeći objekat je tokom 2016. godine adaptiran i proširen, te sada na 276 m², poseduje četiri prostorije za grupni rad sa korisnicima, dve prostorije namenjene za radno okupacione aktivnosti, prostoriju za fizičke aktivnosti i prostoriju za individualni tretman a sve opremljene adekvatnim didaktičkim materijalom i opremom kao i trpezariju, distributivnu kuhinju, ambulantu i prateće prostorije. Zelena površina ispred objekta oplemenjena je biljnim rasadom i opremljena mobilijarom a namenjena je kako odmoru i relaksaciji samih korisnika tako i kao vid radionice na otvorenom.