Здравствена заштита

Здравствена заштита

Активности здравствене заштите  подразумевају обезбеђивање личне хигијене корисника, праћење  и контролу здравственог стања корисника, медицинске интервенције прве помоћи, поделу медикаментозне терапије, планирање дијагностике и других облика третмана…

У услузи домског смештаја, зравствену заштиту  реализују лекар опште праксе, неуропсихијатар и медицинске сестре.

Активности превентивне здравствене заштите у услузи дневног боравка реализује медицинска сестра према програму превентивне здравствене заштите:

  • праћење актуелног здравственог стања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју,
  • контрола хроничних стања кроз дневну тријажу,
  • подела медикаментозне терапије према извештају лекара,
  • медицинске интервенције прве помоћи при промени соматског стања,
  • рад на развијању здравствено-хигијенских навика и унапређењу санитарних услова
  • учествовање у изради јеловника у складу са развојним, здравственим  и верским потребама корисника
  • Свакодневно се контролишу хигијенско епидемиолошки услови у боравцима. Планирају се и спроводе мере дезинфекцје, дезинскеције и дератизације.