Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita

Aktivnosti zdravstvene zaštite  podrazumevaju obezbeđivanje lične higijene korisnika, praćenje  i kontrolu zdravstvenog stanja korisnika, medicinske intervencije prve pomoći, podelu medikamentozne terapije, planiranje dijagnostike i drugih oblika tretmana…

U usluzi domskog smeštaja, zravstvenu zaštitu  realizuju lekar opšte prakse, neuropsihijatar i medicinske sestre.

Aktivnosti preventivne zdravstvene zaštite u usluzi dnevnog boravka realizuje medicinska sestra prema programu preventivne zdravstvene zaštite:

  • praćenje aktuelnog zdravstvenog stanja dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju,
  • kontrola hroničnih stanja kroz dnevnu trijažu,
  • podela medikamentozne terapije prema izveštaju lekara,
  • medicinske intervencije prve pomoći pri promeni somatskog stanja,
  • rad na razvijanju zdravstveno-higijenskih navika i unapređenju sanitarnih uslova
  • učestvovanje u izradi jeovnika u skladu sa razvojnim, zdravstvenim  i verskim potrebama korisnika