Program obuke kadrova

PROGRAM OBUKE KADROVA ZA RAD I OTVARANJE DNEVNIH BORAVAKA ZA OSOBE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Nosilac programa:

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
Svetozara Markovića 85a, Beograd
office@centarbgd.org.rs
+381.11.268.34.87

Kontakt osoba:
Dr Milica Jačevski
e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs

AUTORI PROGRAMA:

Snežana Antičević, psiholog; Mirjana Bilbija, defektolog i porodični terapeut; Ana Važić, psiholog; Olivera Vilimanović, logoped; Snežana Marinkovski, logoped; Tamara Mitrović, defektolog; Marina Milosavljević, defektolog; Indira Pehar, socijalni radnik; Vesna Srdanović Halilović, psiholog

CILJEVI PROGRAMA:

 • Obuka kadrova za uspostavljanje i realizaciju sistema usluge dnevnog boravka u lokalnoj zajednici
 • Razvoj kompetencija zaposlenih stručnih i pomoćnih kadrova i menadžmenta za realizaciju procedure otvaranja i rada u dnevnom boravku, kao i realizaciju programa rehabilitacije i socijalne integracije osoba sa intelektualnim teškoćama

PROGRAMSKI SADRŽAJI:

Program se sastoji od sledećih 5 celina:

 • Uvod, opšti pojmovi i termini, teorijske osnove programa (mentalna ometenost i autizam)
 • Prava u socijalnoj zaštiti, organizacija rada u dnevnom boravku
 • Procena korisnika, izrada individualnih planova i programa, tretman korisnika, specifični programi u okviru tretmana korisnika u dnevnom boravku
 • Praktični deo obuke u dnevnim boravcima za autizam i mentalnu retardaciju
 • Evaluacija programa tretmana korisnika, evaluacija programa obuke kadrova.

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA:

Program obuke razvija opšte i posebne kompetencije (znanja i veštine) neophodne za otvaranje i rad dnevnih boravaka u lokalnoj sredini:

 • osetljivost za potrebe osoba sa intelektualnim teškoćama i potrebe njihovih porodica
 • sprovođenje procedure pravno–socijalnog aspekta za otvaranje i funkcionisanje ustanove dnevnog boravka i organizacija rada u dnevnom boravku
 • sposobnost pravilne procene korisnika, planiranje, realizacija i evaluacija tretmana, znanja i veština za savetodavno-edukativni rad i saradnju s roditeljima

CILJNA GRUPA PROFESIONALACA ZA OBUKU:

Program je namenjen:

 • profesionalcima – defektolozima, psiholozima, socijalnim radnicima, pravnicima, specijalnim pedagozima, pedagozima, logopedima, radnim terapeutima, lekarima, medicinskim sestrama, negovateljicama
 • neprofesionalcima – roditeljima, saradnicima iz lokalne zajednice (opštinskim i državnim službenicima)

PREDUSLOVI ZA UKLJUČIVANJE PROFESIONALACA NA OBUKU:

Za profesionalce: završen fakultet ili srednja škola
(minimum SSS za negovateljice i medicinske sestre i minimum VSS za defektologe, psihologe, logopede, socijalne radnike, radne terapeute)

TRAJANJE PROGRAMA OBUKE:

30 sati (5 dana po 6 časova)