Програм обуке кадрова

ПРОГРАМ ОБУКЕ КАДРОВА ЗА РАД И ОТВАРАЊЕ ДНЕВНИХ БОРАВАКА ЗА ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Носилац програма:

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Шекспирова 8, Београд
office@centarbgd.org.rs
+381.11.745.00.67

Контакт особа:
Др Милица Милићевић
e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs

АУТОРИ ПРОГРАМА:

Снежана Античевић, психолог; Мирјана Билбија, дефектолог и породични терапеут; Ана Важић, психолог; Оливера Вилимановић, логопед; Снежана Маринковски, логопед; Тамара Митровић, дефектолог; Марина Милосављевић, дефектолог; Индира Пехар, социјални радник; Весна Срдановић Халиловић, психолог

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:

 • Обука кадрова за успостављање и реализацију система услуге дневног боравка у локалној заједници
 • Развој компетенција запослених стручних и помоћних кадрова и менаџмента за реализацију процедуре отварања и рада у дневном боравку, као и реализацију програма рехабилитације и социјалне интеграције особа са интелектуалним тешкоћама

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ:

Програм се састоји од следећих 5 целина:

 • Увод, општи појмови и термини, теоријске основе програма (ментална ометеност и аутизам)
 • Права у социјалној заштити, организација рада у дневном боравку
 • Процена корисника, израда индивидуалних планова и програма, третман корисника, специфични програми у оквиру третмана корисника у дневном боравку
 • Практични део обуке у дневним боравцима за аутизам и менталну ретардацију
 • Евалуација програма третмана корисника, евалуација програма обуке кадрова.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА:

Програм обуке развија опште и посебне компетенције (знања и вештине) неопходне за отварање и рад дневних боравака у локалној средини:

 • осетљивост за потребе особа са интелектуалним тешкоћама и потребе њихових породица
 • спровођење процедуре правно–социјалног аспекта за отварање и функционисање установе дневног боравка и организација рада у дневном боравку
 • способност правилне процене корисника, планирање, реализација и евалуација третмана, знања и вештина за саветодавно-едукативни рад и сарадњу с родитељима

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ:

Програм је намењен:

 • професионалцима – дефектолозима, психолозима, социјалним радницима, правницима, специјалним педагозима, педагозима, логопедима, радним терапеутима, лекарима, медицинским сестрама, неговатељицама
 • непрофесионалцима – родитељима, сарадницима из локалне заједнице (општинским и државним службеницима)

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ:

За професионалце: завршен факултет или средња школа
(минимум ССС за неговатељице и медицинске сестре и минимум ВСС за дефектологе, психологе, логопеде, социјалне раднике, радне терапеуте)

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ:

30 сати (5 дана по 6 часова)