Stručni rad

Multidisciplinarna procena sposobnosti korisnika, procena inteziteta neophodne podrške, individualno planiranje programskih aktivnosti, osposobljavanje za što samostalniji i nezavisniji život, usvajanje socijalnih veština, druženje sa vršnjacima i rekreacija, podsticanje kreativnog izražavanja,  samo su neki od zadataka Ustanove u ostvarivanju rehabilitacije osoba sa smetnjama u razvoju.

Stručnim pristupom defektologa, logopeda, psihologa, socijalnih radnika, nastavnika fiskulture, radnih terapeuta, kako i radom medicinskog i negovateljskog osoblja, pruža se kvalitetna usluga korisnicima, sa ciljem razvoja njihovih potencijala.

 

 

Koordinator stručnog rada:

Dr Milica Jačevski, lekar
e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs