Стручни рад

Мултидисциплинарна процена способности корисника, процена интезитета неопходне подршке, индивидуално планирање програмских активности, оспособљавање за што самосталнији и независнији живот, усвајање социјалних вештина, дружење са вршњацима и рекреација, подстицање креативног изражавања,  само су неки од задатака Установе у остваривању рехабилитације особа са сметњама у развоју.

Стручним приступом дефектолога, логопеда, психолога, социјалних радника, наставника фискултуре, радних терапеута, како и радом медицинског и неговатељског особља, пружа се квалитетна услуга корисницима, са циљем развоја њихових потенцијала.

 

САДРЖАЈИ

 

  • ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Услуге Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју спроводе активности дефинисане Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Свим корисницима се пружају услуге стручног рада у области социјалне заштите, у складу са њиховим потребама, способностима и  процењеним степеном подршке. Кроз израду индивидуалног плана услуга за сваког корисника се прецизирају конкретне активности које ће се спроводити.

Стручни радник корисницима услуге обезбеђује помоћ у прилагођавању на коришћење услуге, на простор у коме ће боравити, на друге кориснике; пружа подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са другим корисницима, породицом и другим лицима значајним за корисника; посредује код других институција; организује слободне активности у складу са потребама и интересовањима корисника, помаже кориснику у решавању конфликтних ситуација; прати промене стања и здравственог стања корисника.

У складу са стандардима, стручни радници врше пријемну процену, процену потребног степена подршке, одговорни су за израду и ревизују индивидуалног плана, односно за евалуацију и мониторинг.

 

 

Активности које подстичу стицање животних вештина подразумевају практичне вештине усмерене на вештине бриге о себи (облачење/свалчење, обување/изување, лична хигијена, исхрана). Социјалне вештине су активности које се односе на оспособљавање и оснаживање корисника за што адекватније понашање у животним ситуацијама и подразумевају социјалне односе, усвајање знања и вештина за решавање проблема и тражење помоћи од других, развој емпатије, социјална правила, модификацију понашања, организовање слободног времена и сл. Активности усмерене на развој и очување когнитивних способности  подразумевају познавање основних појмова просторне орјентације, временске оријентације, комуникације. Активности реализује стручни радник (дефектолог, психолог, логопед) у сарадњи са сарадницима ( радни терапеут, медицински техничар, неговатељ).

Третман у сензорној соби спроводи стручни радник/стручни сарадник који има завршену обуку по акредитованом програму. Третман се спроводи као групни или индивидуални. Планирање и начин рада у сензорној соби заснован је на претходној проценаи сензорних карактеристика корисника – сензорни профил. Циљ третмана јесте адекватна обрада сензорних информација, како би што већи број сензација могао бити успешно регистрован. Третманом кориснику се помаже  да повећа свесност о себи и свом окружењу и како би се подпомогао развој једноставних реакција које би корисникуомогућиле да организује сопствено понашање.

Културно-забавне активности реализују се периодично, када се искаже интересовање корисника (прославе рођендана, верских и државних празника). Ове активности огледају се и кроз сарадњу са локалном заједницом: посете изложбама, музејима, организовани одласци у позориште.

Спортско – рекреативне активности спроводе се према програму физичких активности, са циљем одржавања и унапређењафизичког статуса корисника,  развоја грубе моторике, очување постојећег нивоа покретљивости корисника, јачење мишића и покретљивости зглобова, смањења психофизичке тензије. Активности које се односе на моторне вештине реализују се кроз различите вежбе (вежбе обликовања и истезања, полигон спретности, спортске игре) и употребом различитих реквизита прилагођених способностима корисника.Ове активности огледају се и кроз сарадњу са локалном заједницом: одлазак на базен, куглање, боћање, пецање, спортска такмичења, излете…

Све активности дневног боравка реализују се у наменски одређеним просторијама које су безбедне, испуњавају услове здравог боравка, приступачне, прилагођене корисничкој групи и садржају активности. Просторије су опремљене за потребе дневних активности, стручног рада и спровођење третмана. У свакој просторији постоји адекватан намештај за радни и креативни део, фотеље или гарнитуре за одмор, аудио  и ТВ уређаји, климатизоване су, пријатне за боравак, удобне за слободно време и одмор после активности.

Центаростварује и сарадњу са локалном заједницом чиме се проширују услуге за кориснике али и сензибилише заједница за отвореност према особама са  сметњама у развоју. То су сарадња са основним школама, спортским центрима, установама културе, клубовима за стара лица, другим градским институцијама и удружењима.

 

  • РАДНО-ОКУПАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

Радно-окупационе активности усмерене су на усвајање нових знања и вештина са циљем постизања самосталности корисника и подстицања креативног изражавања. Активности реализује радни терапеут одређене радионице.

Креативна радионица подразумева учествовање у различитим активностима, изради предмета и слика коришћењем различитих техника и материјала. У оквиру радионице подстиче се креативност, маштовитост, воља,  развија фина моторика.

Ликовна радионица омогућава корисницима да у ведрој и веселој атмосфери науче да користе различите ликовне технике, да унапреде своје креативне способности. Овом радионицом се код корисника развија машта и подстиче интересовање за уметност. Ликовни радови који настају као резултат рада радионице, излажу се и украшавају просторустанове.

Керамичка радионица кроз израду различитих предмета од керамике и глине и кроз дружење, корисници развијају спретност, подстиче се њихова манипулативност, креативност, развијају самосталност, самопоуздање, стичу знања и радне навике. Корисници у чествују у различитим процесима израде предмета: тањирића, посуда, ваза, украсних фигура, шоља.

Компјутерска радионица осмишљене активности које пружају помоћ око усвајања нових појмова, праћење различитих едукативних садржаја… Погодне  су за индивидуални рад са корисницима којима је потребна додатна подршка. Посебно су значајне код особа са сметњама у развоју говора.

У радионици домаћинства корисници уз подршку стручних радника а у складу са својим способностима, индивидуалним планом услуге и процењеним степеном подршке уче се вештинама припремања хране (избор намирница, прање, сецкање), припремања једноставних напитака и оброка, уче се вештинама самопослуживања  као и адекватног понашања за столом.

Радионица хортикултуре има основни циљ да се корисницима на креативан и занимљив начин, приближи природа и основна начела заштите животне средине. Активности радионице су: стицање нових знања о биљном свету, сађење, заливање и нега биљака, скупљање цвећа и семена, прављење колажа од делова биљака. Својим радом и залагањем у радионици хортикултуре, корисници развијају љубав према природи, развијају свест о очувању планете Земље, а оно што је подједнако важно је и да се уче стрпљењу и сарадњи.

 

Координатор стручног рада:

Др Милица Милићевић, лекар

e-mail: milica.jacevski@centarbgd.org.rs