Terapijski vrt – DB na Čukarici

Terapijski vrt - DB na Čukarici

NOVI VID TRETMANA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Jedan od terapijskih modaliteta koji može pružiti značajan doprinos raznovrsnosti i kavalitetu primenjenog tretmana u DB Čukarica je i hortikulturna terapija koja pored ostalih sadržaja kao medijum koristi živi materijal kome je potrebna nega i briga. Znanje i iskustvo profesora Šumarskog fakulteta u Beogradu su ukazali na povoljan uticaj fizičkog okruženja na zdravlje čoveka i njegovu dobru kondiciju. Ovaj koncept se primenjuje kroz pokret “Healing gardens”(Isceliteljski vrtovi), a to su vrtovi koji pozitivno utiču na svoje posetioce-korisnike. Po modelu isceliteljskih vrtova na Adi Ciganliji je oformljen „Terapijski vrt“, svojevrsna senzorna soba na otvorenom, čiji je nacrt osmišljen u saradnji sa Šumarskim fakultetom.

Prostor parka, zahvaljujući razumevanju i saradnji JP Ada Ciganlija, se nalazi na Adi Ciganliji na prostoru uz stazu koja vodi od Ade Safari. Vrt je ograđen prirodnim materijalom što pruža bezbednost korisnicima i nesmetano sprovođenje Hortikulturne terapije sa osobama sa različitim stepenom i intezititetom smetnji u razvoju, ali ne na način koji bi park fizički odvojio od celine Ade Ciganlije i izolovao osobe sa ometenošću tokom njihovog boravka i rada. Idejno rešenje parka je bazirano na teorijskim osnovama i prilagođeno uslovima i postojećim resursima, a dobijeno je radnim zadatkom studenata četvrte godine pejzažne arhitekture Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Park je dostupan i drugim osobama sa invaliditetom, i osobama sa oboljenjima i /ili smetnjama za koje je indikovana ova vrsta terapije (bolesti zavisnosti, stres…). Takođe, benefite Hortikulturnog tretmana mogu da koriste i deca iz okolnih škola, vrtića, stambenih zgrada, i posetioci Ade, čime se značajno utiče na socijalizaciju korisnika sa smetnjama u razvoju koje treba što više uključivati u svakodnevne životne tokove, kako bi se oni osetili kao ravnopravni pripadnici zajednice, a sa druge strane se vrši senzibilizacija javnog mnjenja za potrebe ove populacije. Elemente enterijera čine: postojeće drveće, trava, staze od pravljene od piljevine, šljunak, žbunje, drveće, živa ograda, vodena površina, vrtni objekti, klupe, čineći time prostor za senzornu stimulaciju i integraciju gde bi se svi rado opuštali.

Opšti cilj projekta je poboljšanje psihofizičkog statusa korisnika i kvaliteta života, kao i podizanje razumevanja i osetljivosti društva za probleme i kapacitete osoba sa invaliditetom. Isceliteljski vrtovi nude sredinu koja pruža finu ravnotežu između sposobnosti jedinke i kontrole, kao i siguran umirujući ambijent. Izradom parka, kao i boravkom u njemu, kako kod osoba ometenih u razvoju tako i kod stanovnika lokalne zajednice, razvija se ekološka svest o očuvanju životne sredine.

Ovaj projekat aktivno podržava Skupština grada i Sektretarijat za socijalnu zaštitu, uz saradnju sa GO Čukarica, JP Ada Ciganlija i Šumarskim fakultetom u Beogradu.