Делатност

 

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Београду је пружалац следећих услуга социјалне заштите:

  1. Услуга дневног збрињавања која се реализује у локалној заједници – Дневни боравци
  2. Услуга краткорочног и повременог смештаја који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај – установа Предах
  3. Услуга домског смештаја – Стационар за аутизам

Све услуге Центра имају обавезу лиценцирања, што подразумева да су испуњени прописани стандарди, да се услуге пружају квалитетно и да се постиже најбољи ефекат за корисника.

 

  • Услуга дневног боравка

 

У склопу Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд, 14 организационих јединица пружа услугу дневног боравка.

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружањем услуге дневног боравка омогућава корисницима да, у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција.

Услугом дневног боравка корисници стичу позитивно искуство боравка изван породице, а чланови њихових породица време за радно ангажовање, слободно време и бољу породичну реорганизацију.

Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програмске активности, а у складу са узрастом корисника, њиховим способностима, интересовањима и потребама.

У дневне боравке Центра примају се корисници са пребивалиштем са подручја града Београда.

У дневне боравке примају се деца, млади и одрасли са интелектуалним тешкоћама, вишестуком ометеношћу и аутизмом, физичким и сензорним инавлидитетом, узраста од 5 до 26 година (деца и млади), односно од 27 до 65 година (одрасла лица).

Радно време дневног боравка је од 06.00 до 18.00 часова радним данима, изузев празницима који се празнују нерадно.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, услуга дневног боравка је бесплатна.

 

  • Услуга предах

 

Предах услуга је краткорочни и повремени смештај особа са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како кориснику тако и породици у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота.

Услуга предах смештаја се пружа 45 дана у току календарске године, од чега максимално 20 дана у континуитету.

Услуга се реализује кроз осмишљене програмске активности, а у складу са узрастом корисника, њиховим способностима, интересовањима и потребама.

На услугу предах примају се искључиво корисници са пребивалиштем на подручју града Београда.

Услуга предах смештаја пружа се деци, младима, одраслим и старим лицима са интелектуалним тешкоћама, вишестуком ометеношћу и аутизмом, физичким и сензорним инавлидитетом, узраста од 5 до 26 година за децу и младе, односно од 27 до 65 година за одрасла и стара лица.

Право на услугу остварује се обраћањем родитеља/законског заступника надлежном одељењу Градског центра за социјални рад

Радно време предах услуге је 24 сата.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, услуга предах је бесплатна.

 

  • Услуга домског смештаја

 

Установа за децу и младе (Стационар за аутизам) пружа услугу домског смештаја, која се обезбеђује кориснику коме се не могу обезбедити, или није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични смештај.

Сврха домског смештаја је обезбеђивање привременог, безбедног и стимулативног окружења, у околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини и састоји се у одржању и унапређењу квалитета живота и њихове самосталности.

Услуга домског смештаја се реализује кроз осмишљене програмске активности, а у складу са узрастом корисника, њиховим способностима, интересовањима и потребама.

Услуга домског смештаја пружа се деци, младима и одраслим лицима са интелектуалним тешкоћама, узраста од 5 до 26 година за децу и младе, односно од 27 до 65 година за одрасла лица, који имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата.

Радно време услуге је 24 сата.

Услуга је намењена корисницима са пребивалиштем на територији републике Србије.

Право на услугу остварује се обраћањем родитеља/законског заступника надлежном  центру за социјални рад.

 

Поред стручног рада, кoрисницима Центра је обезбеђена здравствена заштита и исхрана а за кориснике дневних боравака, организован превоз.